cocoon Real Estate Blog


ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ
 1. Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου (συμβόλαιο/α κτήσης), ή/και συμβόλαιο γονικής παροχής κλπ.
 2. Cocoon Real Estate - Blog
 3. Τοπογραφικό οικοπέδου πρόσφατο (εφόσον μεταβιβάζεται οικόπεδο), το οποίο θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ’ της παραγρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013, εξαρτημένο από κρατικό σύστημα συντεταγμένων, να φέρει τις υπεύθυνες δηλώσεις των Ν. 651/77 και 1337/83, τους όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή και απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Να φέρει το σημείο του βορρά και τους όμορους ιδιοκτήτες. Επί του τοπογραφικού διαγράμματος ο μηχανικός θα αναγράφει τον ηλεκτρονικό κωδικό της δήλωσης, καθώς και ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα δικαιολογητικά και θα δηλώνει ότι θα το υποβάλει ηλεκτρονικά εντός της προθεσμίας του παραπάνω νόμου. Επίσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού, ότι το τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε είναι ταυτόσημο με αυτό που θα εισαχθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.
 4. Άδεια οικοδομής από την Πολεοδομία.
 5. Τοπογραφικό οικοπέδου, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη μεταβιβαζόμενου ακινήτου (διαμερίσματος, αποθήκης, θέσης στάθμευσης), σφραγισμένα από την Πολεοδομία.
 6. Ηλεκτρονική βεβαίωση μηχανικού, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4178/2013, με το μοναδικό αριθμό του ακινήτου.
 7. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.
 8. Έγγραφο περαίωσης της διαδικασίας τακτοποίησης ημιϋπαιθρίων χώρων ή τακτοποίησης πολεοδομικών αυθαιρεσιών (εάν έγιναν με το Ν. 4178/2013, να απεικονίζονται σε κάτοψη).
 9. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων). Εκδίδεται ηλεκτρονικά.
 10. Φορολογική ενημερότητα πωλητή (να αναγράφεται το ακίνητο που μεταβιβάζεται).
 11. Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ, εφόσον ο μεταβιβάζων είναι έμπορος, μέλος ΟΕ κλπ. ή έχει ανεγείρει οικοδομή τα τελευταία 10 χρόνια.
 12. Πιστοποιητικό εξόφλησης του φόρου κληρονομίας, αν το ακίνητο προέρχεται από κληρονομία και ο θάνατος συνέβη μετά την 1-1-1995.
 13. Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα ή αποδεικτικό υποβολής προς κτηματογράφηση.
 14. Μισθωτήριο εάν το ακίνητο δεν είναι ελεύθερο.
 15. Φωτοτυπίες ταυτότητας, διευθύνσεις, ΑΦΜ και ΔΟΥ συμβαλλομένων.
 16. Μεσίτης: τα στοιχεία του και η αμοιβή του αναλυτικά, εφόσον δηλώνεται ότι μεσολαβεί.
 17. Την ώρα του συμβολαίου, πρέπει ο πωλητής να παραδώσει εξοφλημένους όλους τους τελευταίους λογαριασμούς ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, Κοινόχρηστα.

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
 1. Φωτοτυπίες ταυτότητας, διευθύνσεις, ΑΦΜ και ΔΟΥ συμβαλλομένων.
 2. Πληρωμή φόρου μεταβίβασης.
 3. Φορολογική ενημερότητα.
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον ο αγοραστής είναι επιτηδευματίας.
Σημείωση:
- Η άδεια οικοδομής, το τοπογραφικό, το διάγραμμα κάλυψης και οι κατόψεις, απαιτούνται μόνον όταν πρόκειται να ληφθεί τραπεζικό δάνειο. Αλλιώς, είναι προαιρετικά, εφόσον τα θέλει ο αγοραστής για το αρχείο του ή τα ζητήσει ο μηχανικός του.
- Αν το μεταβιβαζόμενο είναι εκτός σχεδίου και υπάρχει προοπτική δόμησής του, συνιστάται η λήψη πιστοποιητικού δασαρχείου, το οποίο ζητούν οι περισσότεροι ενήμεροι αγοραστές.

Φόρος Μεταβίβασης
- Ο φόρος μεταβίβασης ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας του ακινήτου.

Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας
Συνοπτικά οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας:
 1. Ο αγοραστής, ο σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία που να πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο ή ποσοστό οικοπέδου, στο οποίο αναλογεί κτίσμα που ικανοποιεί τις στεγαστικές τους ανάγκες, σε δημοτικό διαμέρισμα πληθυσμού άνω των 3.000 κατοίκων.
 2. Να μην έχει γίνει μεταβίβαση επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας ή ποσοστό εξ αδιαιρέτου ακινήτου που ικανοποιούσε τις στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή κατά την τελευταία πενταετία.
 3. Η αγοραπωλησία να μην γίνεται μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού ή μεταξύ συζύγων.
 4. Ο αγοραστής να μην μεταβιβάσει το ακίνητο για μία πενταετία, διαφορετικά θα πληρώσει το φόρο από τον οποίο απαλλάχθηκε, με βάση τη νεότερη αξία του ακινήτου.
Σημείωση:
Απαλλαγή για απόκτηση πρώτης κατοικίας δεν δίνεται για δεύτερη φορά, παρά μόνον:
α) Αν δεν ικανοποιούνται πλέον οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή, λόγω μεταβολής της οικογενειακής κατάστασής του.
β) Εάν πληρωθεί ο φόρος μεταβίβασης του ακινήτου της πρώτης απαλλαγής, με βάση τις αξίες της νέας αγοράς (σημερινές).

Η Ελλάδα άνοιξε τις πόρτες της σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ, παρέχοντάς τους άδειες μόνιμης διαμονής μακράς διαρκείας.

Cocoon Real Estate - Blog

Η άδεια παραμονής παρέχει απεριόριστη διαμονή στην Ελλάδα για πέντε χρόνια και είναι ανανεώσιμη για όσο διάστημα το ακίνητο παραμένει στην κατοχή του ιδιοκτήτη. Ταυτόχρονα, προσφέρει επίσης πρόσβαση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες χωρίς άλλες προϋποθέσεις

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» η διαδικασία έχει ως εξής:

Βήμα 1ο:
Έκδοση θεώρησης εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για θεώρηση εισόδου στην ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης.

Βήμα 2ο:
Συγκέντρωση των δικαιολογητικών για έκδοση άδειας διαμονής
Στην περίπτωση που έχει λάβει θεώρηση εισόδου με την τεκμηριωμένη πρόθεση για κτήση ακινήτου, ο αλλοδαπός θα πρέπει να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την αγορά έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου.Για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα αξίας 250.000 ευρώ απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Γενικά Δικαιολογητικά:
 • Έντυπο αίτησης.
 • Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη, όπου απαιτείται, ισχύουσα θεώρηση εισόδου.
 • Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4251/2014, το οποίο για τις άδειες διαμονής διάρκειας μέχρι πέντε ετών ανέρχεται σε 500 ευρώ. Δεν απαιτείται παράβολο για τα ανήλικα τέκνα (κάτω των 18 ετών).
Ειδικά δικαιολογητικά:
 • Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας 250.000 ευρώ τουλάχιστον.
 • Βεβαίωση του συμβολαιογράφου ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς, και ότι η σύμβαση αγοραπωλησίας του ακινήτου δεν τελεί υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες.
 • Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
 • Η αίτηση για την έκδοση της άδειας διαμονής προϋποθέτει ότι έχει ολοκληρωθεί η αγορά του ακινήτου.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός διαθέτει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια, του ανήκουν εξ ολοκλήρου, οφείλει να προσκομίσει, εκτός από τα παραπάνω και: αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου όπου θα εμφαίνεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας είναι κάτοχος όλων των εταιρικών μεριδίων ή των μετοχών.
Για τα μέλη της οικογένειας:
 • Όλα τα παραπάνω γενικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διαμονής.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Βήμα 3ο:
Υποβολή των δικαιολογητικών
Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών διαμονής κατατίθενται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο του ενδιαφερομένου.

Βήμα 4ο:
Διαδικασίες έως την οριστική έκδοση της άδειας διαμονής

Ενέργειες άμα τη αφίξει:
Πολίτης τρίτης χώρας, που προτίθεται τεκμηριωμένα να επενδύσει σε ακίνητο ή να μισθώσει ξενοδοχειακό κατάλυμα ή τουριστική επιπλωμένη κατοικία και έχει εισέλθει νόμιμα στη χώρα, οφείλει, εντός της διάρκειας ισχύος της θεώρησης εισόδου να προβεί στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, ώστε να έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την άδεια διαμονής πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να προβεί σε δικαιοπραξίες και να συναλλάσσεται με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, με τη θεώρηση εισόδου.

Διαδικασία υποβολής αίτησης:
Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαμονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο μπορεί να γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε δια πληρεξουσίου. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής, δια πληρεξουσίου, σε πολίτες τρίτων χωρών που ουδέποτε εισήλθαν στην Ελλάδα. Μαζί με την αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής, ο αιτών επισυνάπτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω.

Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών:
Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για χορήγηση αδειών διαμονής, εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια και αποτελεί νομιμοποιητικό τίτλο μέχρι την έκδοση της άδειας διαμονής.

Παροχές κατά το χρόνο επεξεργασίας της αίτησης:
Ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης απολαμβάνει των δικαιωμάτων που παρέχει η άδεια διαμονής που αιτείται. Συνεπώς έχει τη δυνατότητα να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία που αφορά στην υλοποίηση της επένδυσης και να συναλλάσσεται με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Έκδοση απόφασης:
Η Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού ελέγξει την πλήρωση των προϋποθέσεων εκδίδει, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πενταετή άδεια διαμονής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στo ipaideia.gr (http://www.ipaideia.gr/eidiseis/polikatoikies-ti-allazei-se-genikes-sineleuseis-koinoxrista-thermansi), μια νέα διαδικασία για την αποσύνδεση των διαμερισμάτων από την κεντρική θέρμανση των πολυκατοικιών και τη σύνδεση με το φυσικό αέριο, αυτόνομα, ορίζει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος με τον τίτλο «Έλεγχος και προστασία δομημένου περιβάλλοντος».

Cocoon Real Estate - Blog

Η αυτονόμηση από την κεντρική θέρμανση μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχει απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η απόφαση είναι αρνητική.

Συγκεκριμένα διάταξη που υπάρχει στο νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή και αναμένεται να πάρει ΦΕΚ σε 15 μέρες ορίζει ότι όποιοι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων θέλουν να αυτονομηθούν από την κεντρική θέρμανση μπορούν να το κάνουν με συγκεκριμένες διαδικασίες και χωρίς την απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Ειδικότερα όσοι θέλουν να αυτονομηθούν από την κεντρική θέρμανση και να βάλουν φυσικό αέριο ή άλλο σύστημα θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

 • Θα συμμετέχουν μόνο σε έκτακτες δαπάνες για τη συντήρηση του κεντρικού καυστήρα.
 • Σε περίπτωση που η γενική συνέλευση πάρει αρνητική απόφαση τότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να αυτονομηθεί με δική του δαπάνη.
 • Αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη και την επιμέλεια της αποσύνδεσης.
 • Πρέπει να μονώσει τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης που περνούν από το διαμέρισμά του, χωρίς να θίγει τη θέρμανση των υπολοίπων.
 • Για την εγκατάσταση του νέου συστήματος χρειάζεται πολεοδομική άδεια και ο εξοπλισμός μπαίνει σε χώρο που ανήκει στην ιδιοκτησία του.
 • Είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στους υπόλοιπους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, την αποσύνδεση, τον τρόπο που θα περάσουν οι σωλήνες, πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες και πόσο χρόνο θα διαρκέσουν.
 • Απαλλάσσεται από το σύνολο των δαπανών καυσίμου κεντρικής θέρμανσης, αλλά πληρώνει για τη συντήρηση του κεντρικού συστήματος και για την ενδεχόμενη αντικατάστασή του.
 • Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να συγκαλούν γενική συνέλευση.

Με τις νέες ρυθμίσεις, ανεξάρτητα από το ποσοστό συνιδιοκτησίας της πολυκατοικίας, κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση συνέλευσης συνιδιοκτητών με θέμα τη λήψη απόφασης για την αλλαγή του συστήματος κεντρικής θέρμανσης ή την αποσύνδεση μεμονωμένης ιδιοκτησίας από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου. Εάν δεν υπάρχει διαχειριστής ή εάν αυτός καθυστερήσει την σύγκλιση της συνέλευσης εντός 30 ημερών, τότε συγκαλεί ο ίδιος τη συνέλευση.

Σε περίπτωση που η συνέλευση συνιδιοκτητών λάβει αρνητική απόφαση ή δεν λάβει απόφαση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της πρώτης σύγκλισής της, ο ιδιοκτήτης που επιθυμεί την αυτονόμηση του διαμερίσματός του δικαιούται να προβεί με δική του δαπάνη στην αποσύνδεση της ιδιοκτησίας του, μονώνοντας τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται, αρκεί να μη θίγει τη θέρμανση των ιδιοκτησιών των άλλων. Θεσπίζεται μάλιστα η υποχρέωση του ιδιοκτήτη να γνωστοποιήσει στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας την αποσύνδεσή του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης, τον τρόπο όδευσης των σωληνώσεων της παροχής μέχρι την ιδιοκτησία του και το χρόνο έναρξης και την αναμενόμενη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης.

Παράλληλα τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφάλειας και οι πολεοδομικές άδειες για την εγκατάσταση του νέου συστήματος ενώ ο σχετικός εξοπλισμός τοποθετείται εντός της ιδιοκτησίας που αυτονομείται ή σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα ή την αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη.

Η επικείμενη αναθεώρηση του νόμου, είχε συναντήσει την δριμεία αντίδραση της ΠΟΜΙΔΑ, η οποία είχε ανακοινώσει προ μηνών, ότι η εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης χωρίς την πλειοψηφία της πολυκατοικίας θα ανοίξει τον δρόμο για δικαστικές εμπλοκές μεταξύ των ιδιοκτητών.


Η AETER ARCHITECTS ανακατασκεύασαν ένα παλιό ελαιοτριβείο και το αποτέλεσμα μας εντυπωσίασε! Cocoon Real Estate - Blog

Σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση του έργου στο ClickMag, το υφιστάμενο κτίριο αποτελείται από δύο ξεχωριστούς χώρους, που καλύπτονται από κλιμακωτές στέγες, συνολικής επιφάνειας της 90m². Η στέγη μίας μικρής αυλής 20m² που βρισκόταν στην άκρη της κατοικίας, είχε καταστραφεί, αποκαλύπτοντας ένα ευχάριστο χώρο, γεμάτο από φυσικό φως. Η κατεστραμμένη στέγη και η έντονη κλίση του εδάφους επέτρεψε στον Λημνιό αρχιτέκτονα Χάρρυ Μπουγαδέλλη, να αναπτύξει πολλούς και διαφορετικούς χώρους και να κινηθεί ανάμεσα στο ανοικτό και το κλειστό και να παίξει με το φως και το σκοτάδι, δημιουργώντας μία εξοχική κατοικία μοναδικά αυθεντική.

Έργο: OIL-MILL Holiday Home
Studio: AETER ARCHITECTS
Αρχιτέκτων: Χάρρυ Μπουγαδέλλης
Interior designer: Βάλια Δρακοπούλου
Εμβαδόν κατοικίας: 90m²
Εμβαδόν οικοπέδου: 141m²
Περιοχή: Κοντιάς, Λήμνος

Επισκεφτείτε τη σελίδα 'Μεταμορφώσεις'.

Cocoon Real Estate - Blog Cocoon Real Estate - Blog Cocoon Real Estate - Blog Cocoon Real Estate - Blog Cocoon Real Estate - Blog Cocoon Real Estate - Blog Cocoon Real Estate - Blog Cocoon Real Estate - Blog Cocoon Real Estate - Blog
Cocoon Real Estate - Blog Cocoon Real Estate - Blog Cocoon Real Estate - Blog Cocoon Real Estate - Blog Cocoon Real Estate - Blog Cocoon Real Estate - Blog Cocoon Real Estate - Blog Cocoon Real Estate - Blog Cocoon Real Estate - Blog

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3882/3-11-2017 τεύχος β' η ΠΟΛ 1163 σύμφωνα με την οποία μειώνονται αναδρομικά απο 8/6/2016 οι Τιμές της Β' ζώνης και της ΣΤ' Ζώνης του Ψυχικού. Η Β' ζώνη από 5.150 σε 4.000 ευρώ και η ΣΤ' από 4.300 σε 3.850 ευρώ. Cocoon Real Estate - Blog

Το κείμενο της ΠΟΛ έχει ώς εξής, αποφασίστηκε:

 1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων, επανακαθορίζουμε τις τιμές ζώνης της αριθμ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 48/Β'/20.1.2016), κατά το μέρος της που αφορά τις Β' και ΣΤ' Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού, του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου τομέα Αθηνών, ως εξής:
    α) Για την Β΄ ζώνη Ψυχικού σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.
    β) Για την ΣΤ΄ ζώνη Ψυχικού σε τρεις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (3.850) ευρώ.

 2. Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από 8.6.2016.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να υπολογίσουν ότι προκειμένου να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους, θα προστεθεί και η ηλεκτρονική ταυτότητα στη λίστα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά και έγγραφα. Cocoon Real Estate - Blog

Η ηλεκτρονική ταυτότητα, το πιστοποιητικό μηχανικού που ελέγχει ότι δεν υπάρχει πολεοδομική αυθαιρεσία σε ένα ακίνητο, αλλά και η επαναφορά του μέτρου της βεβαίωσης από τους ΟΤΑ ότι δεν υπάρχουν οφειλές για ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας), είναι η νέα γενιά των πιστοποιητικών που προστίθεται στη λίστα με τα απαραίτητα αρχεία για τις δικαιοπραξίες στα ακίνητα. Επιπλέον, τη δαπάνη ανεβάζουν η μελέτη στατικής επάρκειας (αν δεν υπάρχει), αλλά και ο πίνακας χιλιοστών του κτιρίου.

Συνολικά, τα πιστοποιητικά και οι άδειες που θα συνοδεύουν τη νέα απαίτηση είναι εννέα και συνδέονται με την αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης και την πρόληψη. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τη μεταβίβαση συνοδεύουν και άλλες διοικητικές πράξεις, που σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) ανέρχονται σε 23. Και με αυτά που χρειάζονται για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας γίνονται 29, για την οποία μέρος των δικαιολογητικών προβλέπεται και στο σκέλος των βεβαιώσεων που απαιτούνται από τους μηχανικούς (οικοδομική άδεια, ενεργειακό πιστοποιητικό).

Η νέα απαίτηση περιγράφεται αναλυτικά στο νομοσχέδιο «Για τον Έλεγχο και την Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος» που ψηφίστηκε από τη Βουλή, επισπεύδοντας τη λειτουργία της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου, η οποία πλέον καθίσταται υποχρεωτική σε όλες τις μεταβιβάσεις.

Συνολικά, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύνταξη συμβολαίων μεταβίβασης χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:
 1. Στα πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο, που είναι συνολικά οκτώ (φορολογική ενημερότητα, δήλωση περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς, δήλωση φόρου υπεραξίας κ.ά.)
 2. Στις βεβαιώσεις από μηχανικούς, που είναι έξι (βεβαίωση περί πολεοδομικής νομιμότητας, τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφο οικοδομικής άδειας κ.ά.)
 3. Στα έγγραφα για το Κτηματολόγιο, που είναι δύο (απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου)
 4. Και στα πιστοποιητικά για τα δασικά και παραμεθόρια ακίνητα που είναι επτά (πράξη χαρακτηρισμού, βεβαίωση Δασαρχείου για ιδιωτικά δάση κ.ά.).

Ενας πλήρες φάκελος για τα κτίρια

Τι είναι η ταυτότητα κτιρίου;
Ενας πλήρης φάκελος με το ιστορικό ενός κτιρίου που αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάστασή του και όλες τις άδειες και παρακολουθεί όλες τις μεταβολές κατά τη διάρκεια ζωής του. Υπόλογος του φακέλου είναι ο εκάστοτε μηχανικός, για τον οποίο προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις και πρόστιμα (από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί) σε περίπτωση που δοθούν ψευδή στοιχεία.

Ο νόμος ορίζει ότι για τα δημόσια κτίρια, τους ΟΤΑ, τα τουριστικά καταλύματα άνω των 300τμ, τα πρατήρια καυσίμων, τα κτίρια εκπαίδευσης και υγείας αλλά και τα κτίρια συνάθροισης κοινού ισχύει η πρόβλεψη για σταδιακή υποβολή δικαιολογητικών αναφορικά με την ταυτότητα του κτιρίου εντός πενταετίας. Για όλα τα υπόλοιπα κτίρια, η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι απαραίτητη κατά τη μεταβίβαση με την προσάρτηση της σχετικής δήλωσης στο συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας.

Η διαδικασία προβλέπει ότι η συμπλήρωση του φακέλου της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα γίνεται από τον μηχανικό, ενώ το σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων έχει αναλάβει το ΤΕΕ.

Η βάση δεδομένων ανανεώνεται κάθε φορά που εκτελείται μια εργασία σε ένα κτίριο. Στη συνέχεια ο μηχανικός υποβάλει αίτηση για πιστοποιητικό κτιρίου ή διηρημένης ιδιοκτησίας. Εφόσον συμπληρωθούν τα στοιχεία του πιστοποιητικού πληρότητας και εκδοθούν τα αναγκαία πιστοποιητικά, δίνεται ο κωδικός ιδιοκτησίας, ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον μηχανικό και στον ιδιοκτήτη για να εκδοθεί το πιστοποιητικό πληρότητας.

Από τη βεβαίωση του μηχανικού γλίτωσαν οι μισθώσεις, ωστόσο η γραμμή του υπουργείου, όπως τονίστηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη, είναι ότι τα αυθαίρετα κτίσματα δεν μισθώνονται.

Επί του παρόντος η αυστηρότητα μένει σε θεωρητικό επίπεδο χωρίς να εξειδικεύεται. Αυτό όμως εγκυμονεί κινδύνους για τους ιδιοκτήτες σε περιπτώσεις τριβών με τους ενοικιαστές, καθώς μπορεί να αποτελέσει εστία εκβιασμών και καταγγελιών.

Τα δικαιολογητικά της ηλεκτρονικής ταυτότητας

Για να είναι σύννομοι οι πολίτες με τις απαιτήσεις του νέου νόμου, οι μηχανικοί τους θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική ταυτότητα.

Στα πιστοποιητικά που θα πρέπει να συγκεντρώσουν περιλαμβάνονται η οικοδομική άδεια του κτιρίου με:
 • Τις αναθεωρήσεις της και τα σχέδια αυτής
 • Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού
 • Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί
 • Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων
 • Τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση
 • Το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται (π.χ. σε περιπτώσεις αυθαιρέτων)
 • Ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν
 • Το πιστοποιητικό πληρότητας της ταυτότητας κτιρίου, το οποίο θα φέρνει έναν μοναδικό αριθμό και στο μέλλον θα είναι αρκετό για να γίνονται όλες οι δικαιοπραξίες στα ακίνητα.

Οπως αναφέρουν το υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και μηχανικοί, η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι το εργαλείο για να γνωρίζουμε την πραγματική κατάσταση του ακινήτου. Η διαφορά είναι ότι για τα ακίνητα που μεταβιβάζονται οι υποχρεώσεις αυτές επισπεύδονται.

Ποια πιστοποιητικά χρειάζονται

 • 8 πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο (φορολογική ενημερότητα, δήλωση περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς, δήλωση φόρου υπεραξίας κ.ά.)
 • 6 βεβαιώσεις από μηχανικούς (βεβαίωση περί πολεοδομικής νομιμότητας, τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφο οικοδομικής άδειας κ.ά.)
 • 2 έγγραφα για το Κτηματολόγιο (απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου)
 • 7 πιστοποιητικά για τα δασικά και παραμεθόρια ακίνητα (πράξη χαρακτηρισμού, βεβαίωση Δασαρχείου για ιδιωτικά δάση κ.ά.)
 • 6 έγγραφα για την ηλεκτρονική ταυτότητα (πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, μελέτη στατικής επάρκειας, πίνακας χιλιοστών κ.ά.)

 Πηγή: Μαριάννα Τζάνε / msn οικονομία


Ακριβότερες οι μεταβάσεις από το 2018 αφού εκπνέει η τριετή περίοδος αναστολής ισχύος των σχετικών διατάξεων Cocoon Real Estate - Blog

Αντιμέτωποι με την υποχρέωση πληρωμής φόρου υπεραξίας θα βρεθούν από το 2018 όσοι αποφασίσουν να πωλήσουν σπίτια, λοιπά κτίσματα, οικόπεδα ή αγροτεμάχια. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το πρόσφατα συμφωνηθέν μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών επικαιροποιημένο Μνημόνιο ΙΙΙ, από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή του συγκεκριμένου φόρου στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Η εφαρμογή των διατάξεων για την επιβολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων ανεστάλη για τρία χρόνια, για το 2015, το 2016 και το 2017, με νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν από τη Βουλή το 2014 και το 2016. Η περίοδος αναστολής της εφαρμογής του φόρου υπεραξίας ακινήτων λήγει πλέον την 31η Δεκεμβρίου 2017 και σύμφωνα με το πρόσφατα συμφωνηθέν μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών επικαιροποιημένο Μνημόνιο ΙΙΙ ο φόρος υπεραξίας ακινήτων, η επιβολή του οποίου προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, επιτρέπεται να ανασταλεί το πολύ μέχρι το τέλος του 2017, δηλαδή θα πρέπει να επανέλθει σε ισχύ από το επόμενο έτος.

Πότε και σε ποιους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ΚΦΕ:

1.   Ο φόρος υπεραξίας θα επιβάλλεται με συντελεστή 15% στο κέρδος που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης κάθε ακινήτου. Ο φόρος θα επιβαρύνει τον πωλητή του ακινήτου, ενώ ο αγοραστής θα οφείλει φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

2.   Εφόσον ο φορολογούμενος έχει διακρατήσει το ακίνητο που πωλεί για πέντε τουλάχιστον έτη από τη στιγμή της απόκτησής του, η υπεραξία θα είναι αφορολόγητη μέχρι το ποσό των 25.000 ευρώ.

3.   Όσοι μεταβιβάσουν ακίνητα τα οποία έχουν στην κατοχή τους πριν από το 1995 θα απαλλάσσονται από τον φόρο υπεραξίας.

Η τελική υπεραξία επί της οποίας θα υπολογίζεται ο φόρος θα προσδιορίζεται με βάση ποσοστιαίους συντελεστές απομείωσης κλιμακούμενους ανάλογα με τα έτη διακράτησης του ακινήτου (από 98,2% για δύο χρόνια διακράτησης έως 60% για περισσότερα από 26, βλ. σχετικό πίνακα). Ειδικά για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1995 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002 οι συντελεστές απομείωσης θα περιορίζονται, καθώς θα πολλαπλασιάζονται με 0,8.

Τιμές κτήσης – πώλησηςΩς τιμές κτήσης και μεταβίβασης θα λαμβάνονται αυτές που αναγράφονται στα συμβόλαια, ενώ εάν πρόκειται για ακίνητο το οποίο έχει αποκτηθεί από κληρονομιά, η τιμή κτήσης θα υπολογίζεται με βάση τον φόρο κληρονομιάς που είχε καταβληθεί (το ίδιο και για τις δωρεές - γονικές παροχές). Σε κάθε άλλη περίπτωση που η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προκύψει με βάση δημόσια έγγραφα (όπως π.χ αυτεπιστασία ή αντιπαροχή) θα υπολογίζεται με βάση έναν μαθηματικό τύπο, ο οποίος λαμβάνει υπ’όψιν τον πληθωρισμό των ετών που έχουν μεσολαβήσει ανάμεσα στην απόκτηση και την πώληση (τιμή κτήσης = τιμή μεταβίβασης επί τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών του έτους κτήσης διά του ΔΤΚατ του προηγουμένου της μεταβίβασης έτους. Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών δημοσιεύεται κάθε χρόνο από την Τράπεζα της Ελλάδος).

Οι «γκρίζες ζώνες»

Ο τρόπος υπολογισμού του φόρου υπεραξίας, όπως αυτός καθορίζεται από τις εφαρμοστικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους που είχαν εκδοθεί κατά την πρώτη απόπειρα εφαρμογής του, το 2014, κρύβει πάρα πολλές παγίδες.

Όπως προκύπτει από την πιο πρόσφατη διευκρινιστική εγκύκλιο που εκδόθηκε στα τέλη του 2014, λίγο πριν αποφασιστεί η πρώτη αναστολή της εφαρμογής του φόρου:

1.   Εάν ένας φορολογούμενος προχωρήσει σε 3 τουλάχιστον πωλήσεις ακινήτων του μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών, τότε η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση των ακινήτων αυτών, δηλαδή η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής κτήσης, θα θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και θα φορολογείται όχι με 15%, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις περί φόρου υπεραξίας ακινήτων, αλλά με 22%-45%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και με επιπλέον προκαταβολή φόρου 100%! Δηλαδή, όποιος πωλήσει τρία ακίνητα μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών θεωρείται από την εφορία ως επιχειρηματίας και η υπεραξία από την πώληση των ακινήτων του λαμβάνεται υπ’ όψιν ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο φορολογείται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών.

2.   Σε περίπτωση πώλησης οικοπέδου ή αγροτεμαχίου το οποίο εντάχθηκε στα όρια οικισμού αρκετό χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία απόκτησής του από τον πωλητή, ως χρόνος κτήσης δεν θεωρείται η ημερομηνία στην οποία πραγματικά αποκτήθηκε το ακίνητο, αλλά ο χρόνος ένταξης του ακινήτου στα όρια του οικισμού! Με το «κόλπο» αυτό μειώνεται ο χρόνος που εμφανίζεται να έχει μεσολαβήσει μεταξύ κτήσης και πώλησης του ακινήτου και η φορολογητέα υπεραξία αυξάνεται πλασματικά, με αποτέλεσμα ο πωλητής να υπερφορολογείται. Ακόμη και σε περίπτωση που ο πραγματικός χρόνος κτήσης είναι πριν από την 1η-1-1995, αλλά ο χρόνος ένταξης στα όρια του οικισμού είναι μετά την ημερομηνία αυτή, ως χρόνος κτήσης λαμβάνεται η ημερομηνία ένταξης στα όρια του οικισμού, με συνέπεια να μην ισχύει για τον πωλητή η απαλλαγή που προβλέπεται σε περίπτωση κτήσης του ακινήτου πριν από την 1η-1-1995.

Σύμφωνα, εξάλλου, με ορισμένες ακόμη διευκρινίσεις που έχουν παρασχεθεί με την ίδια εγκύκλιο:

·     Αλλαγή χρήσης: Στην περίπτωση κατά την οποία για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο προβλεπόταν συγκεκριμένη χρήση του ως νομίμως υφιστάμενου κτηρίου και, στη συνέχεια, η χρήση αυτή μεταβλήθηκε, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μετά την έκδοση οικοδομικής άδειας αλλαγής χρήσης, η μεταβολή αυτή είναι αδιάφορη για τον προσδιορισμό τόσο του χρόνου όσο και της τιμής κτήσης (π.χ., το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ήταν κατοικία κατά την απόκτησή του, ενώ, κατά την πώλησή του, έχει μετατραπεί σε επαγγελματικό χώρο).

·     Αποπεράτωση ημιτελούς κτίσματος: Σε περίπτωση απόκτησης ημιτελούς κτίσματος (μετά την 1η-1-1995) και πώλησης αυτού στη συνέχεια, έπειτα από ανέγερση, ως ημιτελούς, σε οποιοδήποτε στάδιο κατασκευής, προ της αποπεράτωσής του, τότε η τιμή κτήσης υπολογίζεται με βάση την αξία στην οποία αυτό είχε αποκτηθεί. Αντίθετα, εάν πωληθεί ως αποπερατωμένο, η τιμή κτήσης θα προσδοριστεί με πολλαπλασιασμό της τιμής μεταβίβασης του ακινήτου επί τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών του έτους κτήσης διά του Δείκτη Τιμών Κατοικιών του αμέσως προηγούμενου της μεταβίβασης έτους. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις ως χρόνος κτήσης θεωρείται εκείνος της απόκτησης, ενώ είναι αδιάφορος ο χρόνος έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

·     Διόρθωση συμβολαίου: Η περίπτωση διόρθωσης, τροποποίησης ή επανάληψης συμβολαίου, για οποιαδήποτε αιτία, δεν συνιστά μεταβιβαστική πράξη και δεν επιβαρύνεται εκ νέου με φόρο υπεραξίας, εφόσον η διόρθωση ή η επανάληψη δεν συνεπάγεται τη μεταβολή οποιουδήποτε προσδιοριστικού της υπεραξίας στοιχείου. Τα ανωτέρω ισχύουν, ιδίως, όταν η διόρθωση αφορά τη διευκρίνιση των περιμετρικών ορίων ακινήτου ή την έκταση αυτού, κατόπιν νέας απεικόνισης ή καταμέτρησής του, εφόσον προκύπτει ότι πρόκειται για το ίδιο αναγραφόμενο στο αρχικό συμβόλαιο ακίνητο. Επομένως, στην προηγούμενη περίπτωση, η διορθωτική πράξη δεν συνιστά νέα κτήση και, κατ’ επέκταση, ο χρόνος κτήσης είναι εκείνος του αρχικού συμβολαίου. 

Αντίθετα, στην περίπτωση απόκτησης λόγω κληρονομικής διαδοχής ή εκ χαριστικής αιτίας, θα ληφθεί υπ’ όψιν και η τυχόν επιπρόσθετη αξία, βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν, εφόσον έχει υποβληθεί διορθωτική - συμπληρωματική δήλωση (φόρου κληρονομίας, δωρεάς-γονικής παροχής κ.λπ.) ή έχει εκδοθεί πράξη επιβολής φόρου, βάσει των διατάξεων των φορολογιών αυτών. Η διόρθωση συμβολαίου που αφορά κτήση αποκλειστικής χρήσης κοινόχρηστου χώρου ως παρακολουθήματος χωρίς ποσοστό επί του οικοπέδου, χωρίς να προκύπτει καταβολή τιμήματος, δεν συνιστά νέα κτήση.

Επίσης σε περίπτωση διόρθωσης κύρωσης πράξης εφαρμογής ή ορθής επανάληψης αυτής, τότε χρόνος κτήσης λαμβάνεται ο χρόνος της αρχικής πράξης.

Σε τέσσερα βήματα η πληρωμή

Η διαδικασία επιβολής και πληρωμής του φόρου υπεραξίας ακινήτων προβλέπεται να ολοκληρώνεται σε τέσσερα βήματα:

α) Συμπλήρωση δήλωσης: Για την επιβολή του φόρου, ο φορολογούμενος που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία υποχρεούται, πριν από τη σύνταξη του συμβολαίου, να δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν τον προσδιορισμό του φόρου υπεραξίας, στον συμβολαιογράφο. Η δήλωση περιλαμβάνει τα στοιχεία του πωλητή, του συμβολαιογράφου που καταρτίζει τη συμβολαιογραφική πράξη και θα διενεργήσει την παρακράτηση και την απόδοση του φόρου, τα στοιχεία του αγοραστή ή των αγοραστών, τον χρόνο και την αξία κτήσης και μεταβίβασης, το είδος της ακίνητης περιουσίας ή των ιδανικών μεριδίων αυτής ή του εμπράγματου δικαιώματος, τα έτη διακράτησης, τους συντελεστές και τον υπολογισμό του φόρου.

Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ελέγχει και να βεβαιώνει την ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και να θεωρεί τη δήλωση, δεν έχει όμως ευθύνη για όσα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του και δεν περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο που συντάσσει. Αν με το ίδιο συμβόλαιο μεταβιβάζονται περισσότερα εμπράγματα δικαιώματα, ο φορολογούμενος (πωλητής) υποβάλλει μία δήλωση στην οποία θα περιγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία που αφορούν το κάθε δικαίωμα. Αν με το ίδιο συμβόλαιο περισσότερα πρόσωπα (πωλητές) μεταβιβάζουν, υποβάλλεται από το καθένα χωριστή δήλωση.

β) Υποβολή δήλωσης: Η δήλωση υπογεγραμμένη από τον πωλητή και τον συμβολαιογράφο θα πρέπει να υποβάλλεται στην εφορία της έδρας του σε τρία αντίτυπα.

γ) Έκδοση ταυτότητας οφειλής: Την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επομένη ημέρα της σύνταξης του συμβολαίου ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να καταχωρίζει σε εφαρμογή του συστήματος ΤΑΧΙSnet σειρά στοιχείων (μεταξύ άλλων τον ΑΦΜ του πωλητή, τον αριθμό και την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου, την υπεραξία), να οριστικοποιεί τη δήλωση και να εκδίδει την Ταυτότητα Οφειλής.

δ) Πληρωμή φόρου: Μέσα σε πέντε μέρες από την υπογραφή του συμβολαίου, ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να αποδίδει με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου τον φόρο που έχει παρακρατήσει. Η επιταγή θα πρέπει να κατατίθεται στην τράπεζα από την οποία εκδόθηκε.

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1265736/pos-tha-epiblithei-o-foros-uperaksias-stis-poliseis-akiniton-to-2018


Οι αποφάσεις με τις οποίες επανακαθαρίζονται οι αντικειμενικές αξίες σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού και της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι νέες τιμές ζώνης για τις περιοχές αυτές όπως προβλέπεται στις αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών τίθενται σε ισχύ απο 8 Ιουνίου 2016 που σημαίνει ότι από την ημερομηνία αυτή θα αναπροσαρμοσθεί και η φορολογία επί των ακινήτων. Cocoon Real Estate - Blog

Αναλυτικά οι δύο αποφάσεις προβλέπουν τα ακόλουθα:
 1. Η ΠΟΛ 1181/2017 ορίζει ότι για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων, επανακαθορίζονται οι τιμές ζώνης της αριθμ. ΠΟΛ. 1009/18-1-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος της που αφορά τις Ζώνες των οικισμών Επταλόφου, Λιλαίας και Πολυδρόσου,της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως εξής:
     α) για την Α' ζώνη Επταλόφου σε 1.000 ευρώ.
     β) για την Α' ζώνη Λιλαίας σε 900 ευρώ.
     γ) για την Α' ζώνη Πολυδρόσου σε 1.150 ευρώ.
 2. Η ΠΟΛ 1180/2017 ορίζει ότι για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων, επανακαθορίζονται οι τιμές ζώνης της αριθμ. ΠΟΛ. 1009/18-1-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος της που αφορά τις Α' και Γ' Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου τομέα Αθηνών, ως εξής:
     α) για την Α' ζώνη Φιλοθέης σε 4.100 ευρώ.
     β) για την Γ' ζώνη Φιλοθέης σε 3.650 ευρώ.
Πηγή: http://www.kathimerini.gr/938840/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/sthdhmosiothtaoi-nees-antikeimenikes-a3ies-se-parnasso-kai-filo8eh

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης (η οποία βρίσκεται σε γάση επεξεργασίας στη Βουλή), αναστέλλεται και για το 2018 η ισχύς του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Να σημειωθεί ότι είχε ήδη ανασταλεί έως 31.12.2017. Cocoon Real Estate - Blog

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, η αναστολή αυτή εκτιμάται να έχει 24 εκατομμύρια ευρώ απώλεια εσόδων για το 2018.

Τι θα σήμαινε η εφαρμογή του φόρου;

Ο φόρος επιβαρύνει τον πωλητή του ακινήτου.
Ο αγοραστής εξακολουθεί να επιβαρύνεται με φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
Η τελική υπεραξία επί της οποίας υπολογίζεται ο φόρος προσδιορίζεται αρχικά με αφαίρεση της τιμής κτήσης από την τιμή πώλησης του ακινήτου. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται η διαφορά που προκύπτει με έναν ποσοστιαίο συντελεστή απομείωσης (το ύψος του οποίου εξαρτάται από τα έτη διακράτησης του ακινήτου).
Ο συντελεστής απομείωσης κλιμακώνεται από 98,2% για δύο χρόνια διακράτησης εώς 60% για περισσότερα από 26.

Πηγή: naftemporiki.gr

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να εξοφλήσουν την τελευταία δόση του φετινού ΕΝΦΙΑ μέχρι τις 31 Ιανουαρίου έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμο 0,73%. Cocoon Real Estate - Blog

Συγχρόνως, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, περισσότεροι από 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα λάβουν τα νέα ειδοποιητήρια του ΕΝΦΙΑ για το 2018 τον Ιούνιο αντί για το τέλος Αυγούστου όπως και γινόταν τα τελευταία χρόνια.

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα αναρτηθούν μετά την υποβολή των δηλώσεων του φόρου εισοδήματος και αναμένεται να είναι “φουσκωμένα” λόγω των αλλαγών στις αντικειμενικές αξίες που θα ισχύσουν από το Μάρτιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων υπολογίζεται με βάση τις τιμές ζώνης των ακινήτων. Στις περιοχές στις οποίες οι τιμές των κτισμάτων θα αυξηθούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να οδηγήσουν σε άνοδο των συντελεστών υπολογισμού του βασικού κύριου φόρου σε κλιμάκια τιμών ζώνης ανώτερα από τα ισχύονται σήμερα, ο ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αυξηθεί κατά ποσοστά 1,3% έως 40%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Μάρτιο θα πρέπει να είναι έτοιμες και να έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Το υπουργείο Οικονομικών, ανέθεσε για πρώτη φορά στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε πιστοποιημένους εκτιμητές ακινήτων προκειμένου να υλοποιήσουν ένα από τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης. Οι μέχρι πρότινος προσπάθειες από τις επιτροπές που είχαν συσταθεί εντός του υπουργείου δεν είχαν φέρει αποτέλεσμα.

Πηγή: http://news.in.gr/economy/article/?aid=1500187991

 • Για τη ζώνη Α΄ της δημοτικής ενότητας Ψυχικού, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, μειώνεται σε 3.950 ευρώ /τ.μ. από 4.200 ευρώ/τ.μ.
 • Για τη ζώνη Β΄ της δημοτικής ενότητας Ψυχικού υποχωρεί σε 3.100 ευρώ/τ.μ. από 3.750 ευρώ /τ.μ.
 • Για τη ζώνη ΣΤ΄ της δημοτικής ενότητας Ψυχικού σε 2.800 ευρώ/τ.μ. έναντι 3.250 ευρώ/τ.μ.
Cocoon Real Estate - Blog

Η Ακρόπολη, το πιο άρτιο αισθητικά μνημείο, δείγμα εκλεπτυσμένης αρχιτεκτονικής, απέκτησε νέο φωτισμό.

Με την επιμέλεια της Ελευθερίας Ντεκώ ο Βράχος, τα Τείχη, ο Παρθενώνας, τα Προπύλαια, ο Ναός της Αθηνάς Νίκης, το Ερεχθείο, το Θέατρο του Διονύσου, η Στοά του Ευμένους, το Διονυσιακό Ιερό, φωτίζονται με 51 δέσμες με τρόπο που να αναδεικνύει τα αρχιτεκτονικά τους στοιχεία και να γίνονται αντιληπτά, το ανάγλυφο, το βάθος και η πλαστικότητά τους.

Η μελέτη του φωτισμού περιλαμβάνει πέντε ακόμα μνημεία, τα οποία φωτίζονται για πρώτη φορά: Το μνημείο του Θρασύλλου, τους Χορηγικούς Κίονες, το Ασκληπιείο και τα σπήλαια του Απόλλωνος και της Αγλαύρου / Κλεψύδρα, καθώς και το Ιερό της Αφροδίτης.

Ο ωραιότερος περίπατος , γύρω από τα τείχη της Ακρόπολης και τον ιερό Βράχο εκπέμπει πλέον νέο φώς.

Cocoon Real Estate - Blog Cocoon Real Estate - Blog Cocoon Real Estate - Blog
Cocoon Real Estate - Blog Cocoon Real Estate - Blog Cocoon Real Estate - Blog