cocoon Real Estate Blog


ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ
 1. Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου (συμβόλαιο/α κτήσης), ή/και συμβόλαιο γονικής παροχής κλπ.
 2. Cocoon Real Estate - Blog
 3. Τοπογραφικό οικοπέδου πρόσφατο (εφόσον μεταβιβάζεται οικόπεδο), το οποίο θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ’ της παραγρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013, εξαρτημένο από κρατικό σύστημα συντεταγμένων, να φέρει τις υπεύθυνες δηλώσεις των Ν. 651/77 και 1337/83, τους όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή και απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Να φέρει το σημείο του βορρά και τους όμορους ιδιοκτήτες. Επί του τοπογραφικού διαγράμματος ο μηχανικός θα αναγράφει τον ηλεκτρονικό κωδικό της δήλωσης, καθώς και ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα δικαιολογητικά και θα δηλώνει ότι θα το υποβάλει ηλεκτρονικά εντός της προθεσμίας του παραπάνω νόμου. Επίσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού, ότι το τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε είναι ταυτόσημο με αυτό που θα εισαχθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.
 4. Άδεια οικοδομής από την Πολεοδομία.
 5. Τοπογραφικό οικοπέδου, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη μεταβιβαζόμενου ακινήτου (διαμερίσματος, αποθήκης, θέσης στάθμευσης), σφραγισμένα από την Πολεοδομία.
 6. Ηλεκτρονική βεβαίωση μηχανικού, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4178/2013, με το μοναδικό αριθμό του ακινήτου.
 7. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.
 8. Έγγραφο περαίωσης της διαδικασίας τακτοποίησης ημιϋπαιθρίων χώρων ή τακτοποίησης πολεοδομικών αυθαιρεσιών (εάν έγιναν με το Ν. 4178/2013, να απεικονίζονται σε κάτοψη).
 9. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων). Εκδίδεται ηλεκτρονικά.
 10. Φορολογική ενημερότητα πωλητή (να αναγράφεται το ακίνητο που μεταβιβάζεται).
 11. Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ, εφόσον ο μεταβιβάζων είναι έμπορος, μέλος ΟΕ κλπ. ή έχει ανεγείρει οικοδομή τα τελευταία 10 χρόνια.
 12. Πιστοποιητικό εξόφλησης του φόρου κληρονομίας, αν το ακίνητο προέρχεται από κληρονομία και ο θάνατος συνέβη μετά την 1-1-1995.
 13. Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα ή αποδεικτικό υποβολής προς κτηματογράφηση.
 14. Μισθωτήριο εάν το ακίνητο δεν είναι ελεύθερο.
 15. Φωτοτυπίες ταυτότητας, διευθύνσεις, ΑΦΜ και ΔΟΥ συμβαλλομένων.
 16. Μεσίτης: τα στοιχεία του και η αμοιβή του αναλυτικά, εφόσον δηλώνεται ότι μεσολαβεί.
 17. Την ώρα του συμβολαίου, πρέπει ο πωλητής να παραδώσει εξοφλημένους όλους τους τελευταίους λογαριασμούς ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, Κοινόχρηστα.

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
 1. Φωτοτυπίες ταυτότητας, διευθύνσεις, ΑΦΜ και ΔΟΥ συμβαλλομένων.
 2. Πληρωμή φόρου μεταβίβασης.
 3. Φορολογική ενημερότητα.
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον ο αγοραστής είναι επιτηδευματίας.
Σημείωση:
- Η άδεια οικοδομής, το τοπογραφικό, το διάγραμμα κάλυψης και οι κατόψεις, απαιτούνται μόνον όταν πρόκειται να ληφθεί τραπεζικό δάνειο. Αλλιώς, είναι προαιρετικά, εφόσον τα θέλει ο αγοραστής για το αρχείο του ή τα ζητήσει ο μηχανικός του.
- Αν το μεταβιβαζόμενο είναι εκτός σχεδίου και υπάρχει προοπτική δόμησής του, συνιστάται η λήψη πιστοποιητικού δασαρχείου, το οποίο ζητούν οι περισσότεροι ενήμεροι αγοραστές.

Φόρος Μεταβίβασης
- Ο φόρος μεταβίβασης ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας του ακινήτου.

Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας
Συνοπτικά οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας:
 1. Ο αγοραστής, ο σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία που να πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο ή ποσοστό οικοπέδου, στο οποίο αναλογεί κτίσμα που ικανοποιεί τις στεγαστικές τους ανάγκες, σε δημοτικό διαμέρισμα πληθυσμού άνω των 3.000 κατοίκων.
 2. Να μην έχει γίνει μεταβίβαση επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας ή ποσοστό εξ αδιαιρέτου ακινήτου που ικανοποιούσε τις στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή κατά την τελευταία πενταετία.
 3. Η αγοραπωλησία να μην γίνεται μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού ή μεταξύ συζύγων.
 4. Ο αγοραστής να μην μεταβιβάσει το ακίνητο για μία πενταετία, διαφορετικά θα πληρώσει το φόρο από τον οποίο απαλλάχθηκε, με βάση τη νεότερη αξία του ακινήτου.
Σημείωση:
Απαλλαγή για απόκτηση πρώτης κατοικίας δεν δίνεται για δεύτερη φορά, παρά μόνον:
α) Αν δεν ικανοποιούνται πλέον οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή, λόγω μεταβολής της οικογενειακής κατάστασής του.
β) Εάν πληρωθεί ο φόρος μεταβίβασης του ακινήτου της πρώτης απαλλαγής, με βάση τις αξίες της νέας αγοράς (σημερινές).

Η Ελλάδα άνοιξε τις πόρτες της σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ, παρέχοντάς τους άδειες μόνιμης διαμονής μακράς διαρκείας.

Cocoon Real Estate - Blog

Η άδεια παραμονής παρέχει απεριόριστη διαμονή στην Ελλάδα για πέντε χρόνια και είναι ανανεώσιμη για όσο διάστημα το ακίνητο παραμένει στην κατοχή του ιδιοκτήτη. Ταυτόχρονα, προσφέρει επίσης πρόσβαση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες χωρίς άλλες προϋποθέσεις

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» η διαδικασία έχει ως εξής:

Βήμα 1ο:
Έκδοση θεώρησης εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για θεώρηση εισόδου στην ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης.

Βήμα 2ο:
Συγκέντρωση των δικαιολογητικών για έκδοση άδειας διαμονής
Στην περίπτωση που έχει λάβει θεώρηση εισόδου με την τεκμηριωμένη πρόθεση για κτήση ακινήτου, ο αλλοδαπός θα πρέπει να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την αγορά έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου.Για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα αξίας 250.000 ευρώ απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Γενικά Δικαιολογητικά:
 • Έντυπο αίτησης.
 • Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη, όπου απαιτείται, ισχύουσα θεώρηση εισόδου.
 • Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4251/2014, το οποίο για τις άδειες διαμονής διάρκειας μέχρι πέντε ετών ανέρχεται σε 500 ευρώ. Δεν απαιτείται παράβολο για τα ανήλικα τέκνα (κάτω των 18 ετών).
Ειδικά δικαιολογητικά:
 • Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας 250.000 ευρώ τουλάχιστον.
 • Βεβαίωση του συμβολαιογράφου ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς, και ότι η σύμβαση αγοραπωλησίας του ακινήτου δεν τελεί υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες.
 • Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
 • Η αίτηση για την έκδοση της άδειας διαμονής προϋποθέτει ότι έχει ολοκληρωθεί η αγορά του ακινήτου.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός διαθέτει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια, του ανήκουν εξ ολοκλήρου, οφείλει να προσκομίσει, εκτός από τα παραπάνω και: αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου όπου θα εμφαίνεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας είναι κάτοχος όλων των εταιρικών μεριδίων ή των μετοχών.
Για τα μέλη της οικογένειας:
 • Όλα τα παραπάνω γενικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διαμονής.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Βήμα 3ο:
Υποβολή των δικαιολογητικών
Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών διαμονής κατατίθενται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο του ενδιαφερομένου.

Βήμα 4ο:
Διαδικασίες έως την οριστική έκδοση της άδειας διαμονής

Ενέργειες άμα τη αφίξει:
Πολίτης τρίτης χώρας, που προτίθεται τεκμηριωμένα να επενδύσει σε ακίνητο ή να μισθώσει ξενοδοχειακό κατάλυμα ή τουριστική επιπλωμένη κατοικία και έχει εισέλθει νόμιμα στη χώρα, οφείλει, εντός της διάρκειας ισχύος της θεώρησης εισόδου να προβεί στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, ώστε να έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την άδεια διαμονής πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να προβεί σε δικαιοπραξίες και να συναλλάσσεται με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, με τη θεώρηση εισόδου.

Διαδικασία υποβολής αίτησης:
Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαμονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο μπορεί να γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε δια πληρεξουσίου. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής, δια πληρεξουσίου, σε πολίτες τρίτων χωρών που ουδέποτε εισήλθαν στην Ελλάδα. Μαζί με την αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής, ο αιτών επισυνάπτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω.

Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών:
Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για χορήγηση αδειών διαμονής, εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια και αποτελεί νομιμοποιητικό τίτλο μέχρι την έκδοση της άδειας διαμονής.

Παροχές κατά το χρόνο επεξεργασίας της αίτησης:
Ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης απολαμβάνει των δικαιωμάτων που παρέχει η άδεια διαμονής που αιτείται. Συνεπώς έχει τη δυνατότητα να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία που αφορά στην υλοποίηση της επένδυσης και να συναλλάσσεται με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Έκδοση απόφασης:
Η Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού ελέγξει την πλήρωση των προϋποθέσεων εκδίδει, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πενταετή άδεια διαμονής.